quantum teleportation

Victor Krasnobrizhev Macroscopic quantum teleportation, coherent matter and technology

if you are interested in this technology. You can order experimental technology Victor Krasnobrizhev.